PRIVACY (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.


GEGEVENSBESCHERMING

Tuinvereniging Oostvliet en gegevensbescherming

De nieuwe regelgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming betekent voor onze tuinvereniging dat uitsluitend die gegevens worden verwerkt (gebruikt of opgeslagen) die ook werkelijk nodig zijn voor het lidmaatschap van de tuinvereniging en waarvoor een wettelijke grondslag is. Daarnaast moeten redelijke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gebruikt of overgedragen voor doeleinden die niet zijn toegestaan, alsook om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gestolen.

 

Het bestuur heeft in een overzichtstabel opgenomen op welke wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan. Alleen de bestuursleden van tuinvereniging Oostvliet en een "functionaris inschrijving nieuwe (kandidaat)leden" (te weten een van de leden die deze taak onder verantwoordelijk van het bestuur uitvoert) hebben toegang tot de ledenadministratie. Ook toegang tot deze ledenadministratie heeft de secretaris van de Leidse Bon van Amateurtuinders (alle leden van tuinvereniging Oostvliet zijn immers ook lid van deze bond) en het secretariaat van de AVVN,de landelijke organisatie voor hobbytuinders (alle leden van tuinvereniging Oostvliet zijn namelijk ook lid van deze landelijk organisatie).

 

Dat betekent dat huisadressen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle leden maar bij een beperkt aantal betrokkenen bekend is. Deze gegevens zijn in beveiligde bestanden opgenomen, waarvoor wachtwoorden regelmatig worden aangepast. Na beëindiging van het lidmaatschap en na voldoen van eventueel openstaande betalingsverplichtingen worden de persoonsgegevens verwijderd.

 

Voor de financiële administratie, die wordt beheerd door de penningmeester, wordt de fiscale bewaartermijn in acht genomen (7 jaar).

 

Leden hebben recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. De privacy van de leden is hiermee gediend. Mochten er vragen zijn over de administratie van persoonsgegevens bij onze vereniging, schroom niet om contact op te nemen met de secretaris van het bestuur.