VERZEKERING

De tuinhuisjes zijn collectief verzekerd tegen de risico's brand-, storm- en vliegtuigschade

ZICHT

Risico- en verzekeringsadviseurs

Postbus 80

1800 AB  Alkmaar

(072) 502 43 18

zichtadviseurs.nl 

Polisnummer: A00B421993 V.T.V. Oostvliet

SCHADE-AANGIFTEFORMULIER

Hier te downloaden

Schade-aangifteformulier
Word – 19,9 KB 895 downloads

ALGEMENE INFORMATIE

Uitsluitend aangebouwde opbergkisten (aan de huisjes vast) vallen onder de dekking van de polis.

Voor wat betreft de inbraakdekking dienen deze deugdelijk afgesloten te zijn.

Opstallen die in slechte staat verkeren zijn niet acceptabel voor de verzekering.

Zonnepanelen, bevestigd op het dak van het tuinhuis (niet op palen e.d.) zijn meeverzekerd tegen diefstal, mits geplaatst volgens voorschrift van de leverancier. Foto's worden opgevraagd van hoe de panelen bevestigd waren. Buiten het tuinseizoen bij voorkeur verwijderen en thuis opslaan (indien mogelijk) evenals omvormers/accu's etc.

Diefstal van (koperen) leidingen, geisers, etc. aan de buitenzijde van het huisje is niet verzekerd, als er ten opzichte van het huisje niet is ingebroken.

Als tijdens het lopende verzekeringsjaar een broeikas wordt meeverzekerd tegen glasschade dan wordt hiervoor aanvullende premie berekend door middel van afgifte van een polisblad met poliskosten. Overige wijzingen worden tijdens het verzekeringsjaar niet berekend. Dit geldt ook voor verlagingen en opzeggingen. M.a.w. opzeggen kan alleen per premievervaldatum en moet uiterlijk 1 maand ervoor bij Zicht bekend zijn.

Wijzigingen kunnen op elk moment via het bestuur aan ons worden doorgegeven d.m.v. een opgave-formulier.

BRAND-, STORM- EN VLIEGTUIGSCHADE

De tuinhuisjes zijn collectief verzekerd tegen de risico's brand-, storm- en vliegtuigschade bij Zicht BV.

Onder deze verzekering (per tuinnummer) vallen de opstallen: huisje, schuur en eventuele kas en ook de inboedel/ tuininventaris hierin. De verzekerde som bestaat uit de herbouwwaarde van deze opstallen en daarbij opgeteld de nieuwwaarde van wat zich in de opstallen bevindt. Bij schade wordt gecontroleerd of het verzekerde bedrag toereikend is. Het is daarom heel belangrijk regelmatig de verzekerde som op juistheid te controleren, mede omdat het bedrag niet is geïndexeerd. Bij een te lage verzekerde som wordt bij schade onderverzekering toegepast. Dit betekent dat de schade niet geheel kan worden vergoed. De formule die hiervoor wordt gehanteerd is verzekerde som x de schade : werkelijke waarde (eventueel -/- eigen risico). Bij stormschade is een eigen risico van toepassing van 2 0/00 van de verzekerde som met een minimum van € 227,= en een maximum van € 454,= per gebeurtenis.

INBRAAK

De verzekering kan worden uitgebreid met een inbraakdekking.

Deze dekking is op basis van premier risque, wat betekent dat niet de volle waarde hoeft te worden verzekerd. Eventuele inbraakschade (diefstal van goederen uit het huisje met sporen van braak) wordt vergoed tot maximaal de verzekerde som en tot maximaal de geleden schade. Iedere eigenaar kan zelf besluiten dit risico wel of niet mee te verzekeren. Minimum te verzekeren som is € 908,= en maximum is € 4.538,= Uitgesloten zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden, foto-en filmapparatuur. Gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april tevens audio-visuele- en computerapparatuur met toebehoren als vermeld in het clausuleblad behorende bij de polisvoorwaarden (zie bijgaand). Geen eigen risico.

GLASSCHADE TUINHUIS

Ook kan glasschade aan het tuinhuis en de eventuele schuur worden meeverzekerd.

Hierop is verzekerd breuk van glas in ramen en deuren dienende tot lichtdoorlating. Geen eigen risico.

GLASSCHADE BROEIKAS

Glasschade aan de broeikas (geen platglas) kan worden meeverzekerd.

Maar alleen in combinatie met een verzekerd tuinhuis. Geen eigen risico.

SCHADEBEHANDELING

De tuineigenaar met een schade meldt zich bij het bestuur die hem, indien het een gedekte schade betreft, een schadeformulier verstrekt. Het schadeformulier met bijbehorende stukken wordt gezonden naar; Zicht BV, Postbus 80, 1800 AB Alkmaar.

Wanneer wij de stukken hebben ontvangen, wordt door ons beoordeeld of er een expert moet worden ingeschakeld, of dat er bescheiden of gegevens zijn die ontbreken. Als een expert wordt ingeschakeld, verzoeken wij deze contact op te nemen. Indien er gegevens of bescheiden ontbreken vragen wij om deze bescheiden of informatie op te sturen.

Indien er een schade-uitkering plaats kan vinden, wordt deze overgemaakt en wordt hiervan een bericht gestuurd. De tuineigenaar vult het schadeformulier in en levert het, met de op de schade betrekking hebbende stukken in:

  • Bij inbraak of vandalisme, proces-verbaal van politie;
  • Originele aankoopnota's van gestolen goederen of uitgebreide specificatie hiervan;
  • Originele aankoopnota's van materialen aangekocht voor herstel, samen met een opgave van de door de tuineigenaar bestede arbeidsuren die nodig zijn voor herstel van de schade;
  • Bij grotere schade of schade die wordt hersteld door een bedrijf, een herstelofferte van dit bedrijf. Het bestuur controleert de hoogte van het opgegeven schadebedrag en accordeert het schadeformulier.
  • Bij inbraak of vandalisme, proces-verbaal van politie.

TIPS

Het is belangrijk buiten het tuinseizoen geen goederen van waarde achter te laten.

Laat gordijnen open, laat zien dat er niets te halen valt.

Laat geen lucifers, aanstekers e.d. achter. Sluit ramen en deuren volledig.